UMOWA DONACYJNA

UMOWA DONACYJNA

Umowa zawarta w dniu 11 lipca 2003 r. w Cieszynie
pomiędzy Barbarą Michejdą-Pinno, zwaną dalej “Donatorką”,
a Książnicą Cieszyńską z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46,
reprezentowaną przez dyrektora Krzysztofa Szelonga, zwaną dalej “Książnicą”.

 

 Donacja powstała z inicjatywy bliskich i przyjaciół zmarłego w 2001 roku w Loughton w Anglii Zbigniewa Michejdy, podjętej w jego imieniu i w imię jego pamięci. Ustanowienie podobnego funduszu było jego zamierzeniem, do którego spełnienia dążył przez wiele lat swojej pracy zagranicą, ale którego nie było mu danym zrealizować. Jego wcześniejsza pełna oddania praca na terenie Warszawy nad unowocześnieniem systemów informacyjnych w bibliotekarstwie oraz uwieńczona sukcesem działalność na rzecz utworzenia w Polsce podyplomowych studiów interdyscyplinarnych dla bibliotekarzy, zasługuje na ten dowód pamięci, a jego serdeczne związki ze Śląskiem Cieszyńskim tłumaczą wybór Książnicy jako miejsca przeznaczenia donacji.

§ 1

Przedmiotem umowy jest utworzenie przez donatorkę dla Książnicy Donacji im. Zbigniewa Michejdy, zwanej dalej Donacją, z której będą finansowane zakupy druków, rękopisów i innych obiektów bibliotecznych o tematyce dotyczącej szeroko pojętej historii i kultury Śląska Cieszyńskiego w kontekście środkowoeuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-czeskich.

§ 2

W ramach niniejszej umowy donatorka zobowiązuje się do:

 1.  finansowania wybranych obiektów bibliotecznych,
 2.  uczestniczenia w wyborze finansowanych z Donacji obiektów bibliotecznych,
 3.  uczestniczenia w przeprowadzaniu zamówień i transakcji, szczególnie w przypadku obiektów znajdujących się za granicą,
 4.  dostarczania Książnicy odpowiednich ekslibrisów, którymi oznaczane będą zakupy dokonywane z Donacji.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Książnica zobowiązuje się do:

 1.  wyszukiwania na rynku antykwarycznym i księgarskim obiektów archiwalnych i bibliotecznych, o których mowa w § 1,
 2.  przygotowywania wykazów wybranych do zakupu z Donacji obiektów i przedstawiania ich do wglądu i akceptacji donatorce,
 3.  przeprowadzania zamówień na rynku antykwarycznym i księgarskim,
 4.  umieszczania w katalogowej bazie danych Książnicy odpowiedniej adnotacji o pochodzeniu obiektów zakupionych z Donacji,
 5.  oznaczania zakupionych z Donacji materiałów archiwalnych lub bibliotecznych odpowiednim ekslibrisem o treści: “Donacja im. Zbigniewa Michejdy”, a w przypadku pozycji o wyjątkowej wartości i szczególnym znaczeniu dla historii polskości na Śląsku ekslibrisem o treści “Pamięci Zbigniewa Michejdy”,
 6.  corocznego ogłaszania na stronie internetowej Książnicy, a w miarę potrzeb i możliwości także za pośrednictwem innych mediów, informacji o tytułach zakupionych z Donacji oraz nazwisk darczyńców.

§ 4

 1.  Na rzecz Donacji mogą być dokonywane darowizny w postaci rzeczowej, zaś na
  rzecz Książnicy również darowizny pieniężne ze wskazaniem ich wykorzystania na zakupy dla Donacji.
 2.  Strony upoważniają się wzajemnie do udostępniania warunków niniejszej umowy
  osobom chętnym do wspierania Donacji poszukiwanymi przez Książnicę pozycjami archiwalnymi i bibliotecznymi lub ich zakupem.
 3.  Nazwiska osób, o których mowa w ust. 2, będą podawane do wiadomości publicznej zgodnie z warunkami określonymi w § 3 pkt. 6.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 6

Spory zaistniałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą przez strony załatwiane polubownie.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.